Gegevensbescherming

1. GEGEVENSBESCHERMING IN EEN OOGOPSLAG

ALGEMENE INFORMATIE

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming die onder deze tekst staat.

GEGEVENSVERZAMELING OP DEZE WEBSITE

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt de contactgegevens van de beheerder in het gedeelte "Informatie over de verantwoordelijke voor de verwerking" van dit privacybeleid.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Sommige gegevens worden verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heb je met betrekking tot je gegevens?

U hebt het recht om op elk gewenst moment kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. U hebt ook het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen hebt over gegevensbescherming.

ANALYSETOOLS EN TOOLS VAN ANDERE LEVERANCIERS

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's is te vinden in het volgende privacybeleid.

2. HOSTING EN CONTENT DELIVERY NETWORKS (CDN)

EXTERNE HOSTING

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Het kan hierbij gaan om IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, website-toegangen en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De hoster wordt gebruikt voor het uitvoeren van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 letter b GDPR) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider (art. 6 lid 1 letter f GDPR). Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit nodig is om zijn prestatieverplichtingen na te komen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

We gebruiken de volgende hoster:

macciato media solutions
Kirchmann & Ströbele GbR
Heissen 50
D-88267 Vogt

GOOGLE CLOUD CDN

We gebruiken het content delivery network Google Cloud CDN. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google biedt een wereldwijd gedistribueerd content delivery netwerk. De informatieoverdracht tussen uw browser en onze website verloopt technisch via het Google-netwerk. Hierdoor kunnen we de wereldwijde toegankelijkheid en prestaties van onze website verbeteren.

Het gebruik van Google Cloud CDN is gebaseerd op ons legitieme belang om onze website zo foutloos en veilig mogelijk aan te bieden (art. 6 lid 1 lit. f GDPR).

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. U vindt de details hier: HTTPS://CLOUD.GOOGLE.COM/TERMS/EU-MODEL-CONTRACT-CLAUSULE.

Meer informatie over Google Cloud CDN vindt u hier: HTTPS://CLOUD.GOOGLE.COM/CDN/DOCS/OVERVIEW?HL=NL.

Orderverwerking

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wet op de gegevensbescherming en dat garandeert dat de provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

3. ALGEMENE OPMERKINGEN EN VERPLICHTE INFORMATIE

GEGEVENSBESCHERMING

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij communicatie per e-mail) onderhevig kan zijn aan kwetsbaarheden in de beveiliging. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

OPMERKING OVER DE VERANTWOORDELIJKE INSTANTIE

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is

Specht GmbH
vertegenwoordigd door Timo Specht, Christoph Specht

Rathausstr. 6
88212 Ravensburg

Briennerstr. 29
80333 MUNICH

Telefoon: +4917620480164
E-mail: hallo@timospecht.de

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

OPSLAGPERIODE

Tenzij een meer specifieke bewaartermijn is gespecificeerd in dit privacybeleid, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. bewaartermijnen op grond van belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

ALGEMENE INFORMATIE OVER DE RECHTSGRONDSLAG VOOR GEGEVENSVERWERKING OP DEZE WEBSITE

Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR of Art. 9 para. 2 lit. a GDPR, voor zover bijzondere categorieën van gegevens worden verwerkt in overeenstemming met Art. 9 para. 1 GDPR. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van Art. 49 para. 1 lit. a GDPR. Als u toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via device fingerprinting), wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van artikel 25 (1) van de GDPR. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Verder verwerken wij uw gegevens indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van Art. 6 para. 1 lit. c GDPR. Gegevensverwerking kan ook worden uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Informatie over de relevante rechtsgrondslagen in elk afzonderlijk geval wordt verstrekt in de volgende paragrafen van dit privacybeleid.

FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf.

Timo Specht
Briennerstr. 29
80333 München

Telefoon: +4917620480164
E-mail: hallo@timospecht.de

OPMERKING OVER GEGEVENSOVERDRACHT NAAR DE VS EN ANDERE DERDE LANDEN

We gebruiken onder andere tools van bedrijven die gevestigd zijn in de VS of andere derde landen die niet veilig zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan deze derde landen en daar worden verwerkt. We willen erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht om persoonlijke gegevens te overhandigen aan veiligheidsinstanties zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. geheime diensten) uw gegevens verwerken, analyseren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor bewakingsdoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

INTREKKING VAN UW TOESTEMMING VOOR GEGEVENSVERWERKING

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt de toestemming die u hebt gegeven op elk gewenst moment intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.

RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS IN SPECIALE GEVALLEN EN TEGEN DIRECTE RECLAME (ART. 21 GDPR)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F GDPR, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP GRONDEN DIE VERBAND HOUDEN MET UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DIT PRIVACYBELEID. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DE VERWERKING DIENT VOOR DE VASTSTELLING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 1 AVG).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET LANGER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 2 GDPR).

HET RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE BEVOEGDE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

In geval van schending van de GDPR hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht om een klacht in te dienen doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.

RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om te voldoen aan een contract, te laten overhandigen aan u of aan een derde partij in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit alleen plaatsvinden als dit technisch haalbaar is.

SSL- OF TLS-ENCRYPTIE

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als beheerder van de site stuurt. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

GECODEERDE BETALINGSTRANSACTIES OP DEZE WEBSITE

Als er een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens te verstrekken (bijv. rekeningnummer voor automatische incassomachtiging) na het afsluiten van een belastbaar contract, zijn deze gegevens nodig voor de betalingsverwerking.

Betalingstransacties via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) vinden uitsluitend plaats via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U herkent een gecodeerde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Met gecodeerde communicatie kunnen de betalingsgegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

INFORMATIE, VERWIJDERING EN CORRECTIE

Binnen het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u verdere vragen hebt over het onderwerp persoonlijke gegevens.

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om dit te doen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen betwist, hebben we over het algemeen tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle hebt u het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig was/is, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
  • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor de uitoefening, verdediging of handhaving van juridische claims, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen in plaats van het wissen ervan.
  • Als je een bezwaar hebt ingediend in overeenstemming met Art. 21 (1) GDPR, moet er een afweging worden gemaakt tussen jouw belangen en de onze. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heb je het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of van een lidstaat.

BEZWAAR TEGEN RECLAMEMAILS

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van onze wettelijke meldingsplicht voor het ongevraagd toesturen van reclame en informatiemateriaal. De beheerders van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam e-mails.

4. GEGEVENSVERZAMELING OP DEZE WEBSITE

COOKIES

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade toebrengen aan uw eindapparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw apparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven opgeslagen op je eindapparaat totdat je ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd door je webbrowser.

In sommige gevallen kunnen er ook cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het externe bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of reclame weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) (noodzakelijke cookies) worden opgeslagen op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR, tenzij een andere wettelijke basis is gespecificeerd. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als toestemming voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend op basis van deze toestemming uitgevoerd (art. 6 lid 1 letter a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG); toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Voor zover cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover apart informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, om uw toestemming vragen.

TOESTEMMING MET BORLABS COOKIE

Onze website maakt gebruik van de Borlabs Cookietoestemmingstechnologie om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies in uw browser of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om deze te documenteren in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Borlabs - Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (hierna Borlabs genoemd).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt in uw browser een Borlabs-cookie opgeslagen, waarin de door u gegeven toestemmingen of het intrekken van deze toestemmingen worden opgeslagen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan de aanbieder van het Borlabs-cookie.

De verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons vraagt deze te verwijderen of totdat u zelf het Borlabs-cookie verwijdert of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. Meer informatie over de gegevensverwerking door Borlabs Cookie vindt u op HTTPS://EN.BORLABS.IO/KB/WELCHE-DATEN-SPEICHERT-BORLABS-COOKIE/.

De cookietoestemmingstechnologie van Borlabs wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. c GDPR.

SERVERLOGBESTANDEN

De provider van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Deze zijn

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer die toegang krijgt
  • Tijd van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - de serverlogbestanden moeten voor dit doel worden geregistreerd.

CONTACT FORMULIER

Als u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, door ons opgeslagen om de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR indien uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang in de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) of op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) indien deze is aangevraagd; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Wij bewaren de gegevens die u op het contactformulier invult totdat u om verwijdering ervan verzoekt, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel voor de opslag ervan niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat aan uw verzoek is voldaan). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

AANVRAAG PER E-MAIL, TELEFOON OF FAX

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR indien uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang in de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) of op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) indien deze is aangevraagd; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u ons stuurt via contactverzoeken blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

GEBRUIK VAN CHATBOTS

We gebruiken chatbots om met je te communiceren. Chatbots kunnen uw vragen en andere input beantwoorden zonder menselijke hulp. Naast uw input analyseren de chatbots andere gegevens om passende antwoorden te geven (bijv. namen, e-mailadressen en andere contactgegevens, klantnummers en andere identificatiegegevens, bestellingen en chathistories). Uw IP-adres, logbestanden, locatiegegevens en andere metadata kunnen ook worden verzameld via de chatbot. Deze gegevens worden opgeslagen op de servers van de chatbotprovider.

Op basis van de verzamelde gegevens kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt. De gegevens kunnen ook worden gebruikt om op interesses gebaseerde reclame weer te geven, op voorwaarde dat aan de andere wettelijke vereisten (in het bijzonder toestemming) wordt voldaan. Voor dit doel kunnen de chatbots worden gekoppeld aan analyse- en reclametools.

De verzamelde gegevens kunnen ook worden gebruikt om onze chatbots en hun reactiegedrag te verbeteren (machine learning).

De door u in de loop van de communicatie ingevoerde gegevens blijven bij ons of de chatbot-operator totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw vraag is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van chatbots is Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, voor zover de chatbot wordt gebruikt om een contract te initiëren of in het kader van de nakoming van een contract. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. In alle andere gevallen is het gebruik gebaseerd op ons legitieme belang bij een zo effectief mogelijke communicatie met de klant (art. 6 lid 1 lit. f GDPR).

HUBSPOT CRM

Wij gebruiken Hubspot CRM op deze website. De aanbieder is Hubspot Inc. 25 Street, Cambridge, MA 02141 USA (hierna Hubspot CRM).

Hubspot CRM stelt ons onder andere in staat om bestaande en potentiële klanten en klantcontacten te beheren. Met behulp van Hubspot CRM kunnen we interacties met klanten via e-mail, sociale media of telefoon via verschillende kanalen registreren, sorteren en analyseren. De op deze manier verzamelde persoonlijke gegevens kunnen worden geanalyseerd en gebruikt voor communicatie met potentiële klanten of voor marketingmaatregelen (bijv. nieuwsbriefmailings). Met Hubspot CRM kunnen we ook het gebruikersgedrag van onze contacten op onze website registreren en analyseren.

Het gebruik van Hubspot CRM is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo efficiënt mogelijk klantenbeheer en klantencommunicatie. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Details zijn te vinden in het privacybeleid van Hubspot: HTTPS://LEGAL.HUBSPOT.COM/DE/PRIVACY-POLICY.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: HTTPS://WWW.HUBSPOT.DE/DATA-PRIVACY/PRIVACY-SHIELD.

Orderverwerking

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wet op de gegevensbescherming en dat garandeert dat de provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

COMMENTAARFUNCTIE OP DEZE WEBSITE

Voor de commentaarfunctie op deze pagina wordt naast uw commentaar ook informatie opgeslagen over het tijdstip waarop het commentaar is gemaakt, uw e-mailadres en, als u niet anoniem een bericht plaatst, de gebruikersnaam die u hebt gekozen.

Opslag van het IP-adres

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van gebruikers die commentaar plaatsen. Aangezien we reacties op deze website niet controleren voordat ze worden geactiveerd, hebben we deze gegevens nodig om actie te kunnen ondernemen tegen de auteur in het geval van juridische overtredingen zoals beledigingen of propaganda.

Abonneren op opmerkingen

Als gebruiker van de site kunt u zich na registratie abonneren op reacties. U ontvangt een bevestigingsmail om te controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor deze functie via een link in de infomails. In dit geval worden de gegevens die u hebt ingevoerd bij het abonneren op reacties verwijderd; als u deze gegevens echter voor andere doeleinden en elders aan ons hebt doorgegeven (bijv. abonnement op de nieuwsbrief), blijven deze gegevens bij ons.

Opslagduur van de opmerkingen

De commentaren en de bijbehorende gegevens worden opgeslagen en blijven op deze website totdat de becommentarieerde inhoud volledig is verwijderd of de commentaren om juridische redenen moeten worden verwijderd (bijv. beledigende commentaren).

Wettelijke basis

De opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). Je kunt je toestemming op elk gewenst moment intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de intrekking.

PROVENEXPERT

We hebben beoordelingszegels van ProvenExpert op deze website geïntegreerd. De provider is Expert Systems AG, Quedlinburger Str. 1, 10589 Berlijn, HTTPS://WWW.PROVENEXPERT.COM.

Het ProvenExpert-zegel stelt ons in staat om klantbeoordelingen die bij ProvenExpert zijn ingediend over ons bedrijf op onze website weer te geven in een zegel. Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met ProvenExpert zodat ProvenExpert kan herkennen dat u onze website heeft bezocht. ProvenExpert registreert ook uw taalinstellingen om het keurmerk in de geselecteerde landstaal weer te geven.

ProvenExpert wordt gebruikt op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het zo begrijpelijk mogelijk presenteren van klantbeoordelingen. Als er een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 lid 1 letter a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

5. SOCIALE MEDIA

FACEBOOK PLUGINS (LIKE & SHARE KNOP)

Op deze website zijn plugins van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Je herkent de Facebook plugins aan het Facebook logo of de "Vind ik leuk" knop op deze website. Een overzicht van de Facebook plugins vind je hier: HTTPS://ONTWIKKELAARS.FACEBOOK.COM/DOCS/PLUGINS/?LOCALE=NL_NL.

Wanneer u deze website bezoekt, wordt er via de plugin een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u deze website met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de Facebook "Like"-knop klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook op HTTPS://EN-EN.FACEBOOK.COM/PRIVACY/UITLEG.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan deze website kan koppelen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

De Facebook plugins worden gebruikt op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Voor zover persoonsgegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en worden doorgegeven aan Facebook, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 GDPR). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook. De verwerking door Facebook na het doorsturen maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die gezamenlijk op ons rusten, zijn vastgelegd in een overeenkomst over gezamenlijke verwerking. De tekst van de overeenkomst kunt u vinden op HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LEGAL/CONTROLLER_ADDENDUM. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de gegevensbeschermingsinformatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de veilige implementatie van de tool op onze website in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u uw rechten tegenover ons laat gelden, zijn wij verplicht om deze aan Facebook door te geven.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LEGAL/EU_DATA_TRANSFER_ADDENDUM, HTTPS://DE-DE.FACEBOOK.COM/HELP/566994660333381 en HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/POLICY.PHP.

TWITTER PLUGIN

Op deze website zijn functies van de Twitter-service geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland. Door het gebruik van Twitter en de functie "Re-Tweet" worden de websites die u bezoekt aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekend gemaakt. Hierbij worden ook gegevens aan Twitter doorgegeven. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Twitter op HTTPS://TWITTER.COM/NL/PRIVACY.

De Twitter-plugin wordt gebruikt op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: HTTPS://GDPR.TWITTER.COM/NL/CONTROLLER-TO-CONTROLLER-TRANSFERS.HTML.

U kunt uw instellingen voor gegevensbescherming op Twitter wijzigen in de accountinstellingen onder HTTPS://TWITTER.COM/ACCOUNT/SETTINGS.

INSTAGRAM-INVOEGTOEPASSING

Op deze website zijn functies van de Instagram-service geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Als je bent ingelogd op je Instagram-account, kun je de inhoud van deze website koppelen aan je Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de doorgestuurde gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het maximaliseren van de zichtbaarheid in sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Voor zover persoonsgegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en worden doorgestuurd naar Facebook of Instagram, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 GDPR). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan aan Facebook of Instagram. De verwerking door Facebook of Instagram na het doorsturen maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gezamenlijke verplichtingen die op ons rusten, zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. U kunt de tekst van de overeenkomst vinden op HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LEGAL/CONTROLLER_ADDENDUM. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook- of Instagram-tool en voor de veilige implementatie van de tool op onze website in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook- en Instagram-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook of Instagram verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u uw rechten als betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LEGAL/EU_DATA_TRANSFER_ADDENDUM, HTTPS://HELP.INSTAGRAM.COM/519522125107875 en HTTPS://DE-DE.FACEBOOK.COM/HELP/566994660333381.

Meer informatie hierover is te vinden in het privacybeleid van Instagram op HTTPS://INSTAGRAM.COM/ABOUT/LEGAL/PRIVACY/.

TUMBLR PLUGIN

Deze website gebruikt knoppen van de Tumblr-service. De provider is Tumblr, Inc, 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, VS.

Met deze knoppen kunt u een bericht of pagina op Tumblr delen of de aanbieder op Tumblr volgen. Wanneer u een van onze websites met een Tumblr-knop bezoekt, maakt de browser een directe verbinding met de servers van Tumblr. Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die Tumblr verzamelt en verzendt met behulp van deze plugin. Afhankelijk van de huidige status worden het IP-adres van de gebruiker en de URL van de betreffende website verzonden.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het maximaliseren van de zichtbaarheid in sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie hierover is te vinden in het privacybeleid van Tumblr op HTTPS://WWW.TUMBLR.COM/PRIVACY/NL.

LINKEDIN PLUGIN

Deze website maakt gebruik van functies van het LinkedIn-netwerk. De provider is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer je een pagina op deze website opent die LinkedIn functies bevat, wordt er een verbinding met de servers van LinkedIn tot stand gebracht. LinkedIn wordt ervan op de hoogte gebracht dat je deze website met je IP-adres hebt bezocht. Als je op de LinkedIn "Recommend" knop klikt en ingelogd bent op je LinkedIn account, kan LinkedIn je bezoek aan deze website met jou en je gebruikersaccount in verband brengen. We willen erop wijzen dat wij, als aanbieder van de pagina's, geen kennis hebben van de inhoud van de doorgestuurde gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn.

De LinkedIn plugin wordt gebruikt op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media. Als er een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Je vindt de details hier: HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/HELP/LINKEDIN/ANSWER/62538/DATA-TRANSFER-FROM-THE-EU-DEM-EWR-AND-SWITZERLAND?LANG=NL

Meer informatie hierover kan je vinden in LinkedIn's privacybeleid op HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/LEGAL/PRIVACY-POLICY.

XING PLUGIN

Deze website maakt gebruik van functies van het XING-netwerk. De provider is New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

Telkens wanneer een van onze pagina's met XING-functies wordt geopend, wordt een verbinding met de XING-servers tot stand gebracht. Voor zover wij weten, worden hierbij geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Er worden met name geen IP-adressen opgeslagen en het gebruiksgedrag wordt niet geëvalueerd.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het maximaliseren van de zichtbaarheid in sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over gegevensbescherming en de XING Share-knop vindt u in het privacybeleid van XING op: HTTPS://WWW.XING.COM/APP/SHARE?OP=DATA_PROTECTION.

PINTEREST PLUGIN

Op deze website gebruiken we sociale plugins van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland.

Wanneer u een pagina bezoekt die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Pinterest. De plugin verzendt loggegevens naar de Pinterest server in de VS. Deze loggegevens kunnen uw IP-adres bevatten, het adres van de bezochte websites die ook Pinterest functies bevatten, het type en de instellingen van de browser, de datum en het tijdstip van het verzoek, uw gebruik van Pinterest en cookies.

Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over het doel, de omvang en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals uw rechten en mogelijkheden om uw privacy in dit verband te beschermen, vindt u in het privacybeleid van Pinterest: HTTPS://POLICY.PINTEREST.COM/DE/PRIVACY-POLICY.

6. ANALYSETOOLS EN RECLAME

GOOGLE TAG MANAGER

We gebruiken de Google Tag Manager. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Tag Manager is een tool waarmee we tracking- of statistische tools en andere technologieën kunnen integreren op onze website. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het wordt alleen gebruikt om de geïntegreerde tools te beheren en weer te geven. Google Tag Manager registreert echter uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

De Google Tag Manager wordt gebruikt op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van verschillende tools op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 par. 1 lit. a GDPR en § 25 par. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

GOOGLE ANALYTICS

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Analytics kan de websitebeheerder het gedrag van websitebezoekers analyseren. Daarbij ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruiksgegevens, zoals bekeken pagina's, duur van het bezoek, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden toegewezen aan het eindapparaat van de gebruiker. Ze worden niet toegewezen aan een apparaat-ID.

We kunnen Google Analytics ook gebruiken om onder andere uw muis- en scrollbewegingen en klikken te registreren. Google Analytics gebruikt ook verschillende modelbenaderingen om de geregistreerde gegevensbestanden aan te vullen en maakt gebruik van technologieën voor machinaal leren voor gegevensanalyse.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijv. cookies of device fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Deze analysetool wordt gebruikt op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 par. 1 lit. a GDPR en § 25 par. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. U vindt de details hier: HTTPS://PRIVACY.GOOGLE.COM/BUSINESSES/CONTROLLERTERMS/MCCS/.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, door Google wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser-plugin

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browser-plugin op de volgende link te downloaden en te installeren: HTTPS://TOOLS.GOOGLE.COM/DLPAGE/GAOPTOUT?HL=NL.

U kunt meer informatie vinden over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens in het privacybeleid van Google: HTTPS://SUPPORT.GOOGLE.COM/ANALYTICS/ANSWER/6004245?HL=EN.

Google-signalen

We gebruiken signalen van Google. Wanneer u onze website bezoekt, registreert Google Analytics onder andere uw locatie, zoekgeschiedenis, YouTube-geschiedenis en demografische gegevens (bezoekersgegevens). Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties met behulp van Google Signal. Als je een Google-account hebt, worden de bezoekersgegevens van Google Signal gekoppeld aan je Google-account en gebruikt voor gepersonaliseerde reclameboodschappen. De gegevens worden ook gebruikt om geanonimiseerde statistieken samen te stellen over het gebruikersgedrag van onze gebruikers.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics om binnen het advertentienetwerk van Google passende advertenties aan websitebezoekers te kunnen tonen. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd die verklaringen bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van websitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van externe aanbieders. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. U kunt deze functie te allen tijde deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden zoals beschreven in de paragraaf "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract met Google afgesloten en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Google Analytics e-commerce meting

Deze website maakt gebruik van de functie "e-commerce measurement" van Google Analytics. Met behulp van e-commerce measurement kan de websitebeheerder het koopgedrag van websitebezoekers analyseren om zijn online marketingcampagnes te verbeteren. Informatie zoals geplaatste bestellingen, gemiddelde bestelwaarden, verzendkosten en de tijd tussen het bekijken en het kopen van een product wordt geregistreerd. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat onder een transactie-ID die is toegewezen aan de betreffende gebruiker of zijn apparaat.

GOOGLE ADS

De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads kunnen we advertenties weergeven in de zoekmachine van Google of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen invoert in Google (keyword targeting). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden weergegeven op basis van de bij Google beschikbare gebruikersgegevens (bijv. locatiegegevens en interesses) (doelgroepgerichtheid). Als websitebeheerder kunnen we deze gegevens kwantitatief evalueren door bijvoorbeeld te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot overeenkomstige kliks.

Het gebruik van Google Ads is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo effectief mogelijke marketing van zijn producten en diensten.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/PRIVACY/FRAMEWORKS en HTTPS://PRIVACY.GOOGLE.COM/BUSINESSES/CONTROLLERTERMS/MCCS/.

GOOGLE REMARKETING

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Remarketing analyseert uw gebruikersgedrag op onze website (bijv. klikken op bepaalde producten) om u in te delen in bepaalde reclamedoelgroepen en u vervolgens passende reclameboodschappen te tonen wanneer u andere online aanbiedingen bezoekt (remarketing of retargeting).

Bovendien kunnen de advertentiedoelgroepen die zijn gemaakt met Google Remarketing worden gekoppeld aan de apparaatoverkoepelende functies van Google. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag op een eindapparaat (bijv. mobiele telefoon) ook worden weergegeven op een ander eindapparaat (bijv. tablet of pc).

Als je een Google-account hebt, kun je bezwaar maken tegen gepersonaliseerde advertenties door op de volgende link te klikken: HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/SETTINGS/ADS/ONWEB/.

Het gebruik van Google Remarketing is gebaseerd op art. 6 lid 1 letter f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo effectief mogelijke marketing van zijn producten. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie en de bepalingen voor gegevensbescherming zijn te vinden in het privacybeleid van Google op HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/TECHNOLOGIES/ADS?HL=NL.

Doelgroepvorming met klantmatching

We gebruiken onder andere Google Remarketing voor het matchen van klanten om doelgroepen te maken. Hierbij dragen we bepaalde klantgegevens (bijv. e-mailadressen) uit onze klantenlijsten over aan Google. Als de klanten in kwestie Google-gebruikers zijn en ingelogd zijn op hun Google-account, krijgen ze passende reclameboodschappen te zien binnen het Google-netwerk (bijv. op YouTube, Gmail of in de zoekmachine).

GOOGLE CONVERSIETRACKING

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google conversion tracking kunnen Google en wij herkennen of de gebruiker bepaalde acties heeft uitgevoerd. Zo kunnen we bijvoorbeeld analyseren op welke knoppen op onze website hoe vaak is geklikt en welke producten het vaakst zijn bekeken of gekocht. Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken. We komen te weten hoeveel gebruikers in totaal op onze advertenties hebben geklikt en welke acties ze hebben ondernomen. We ontvangen geen informatie waarmee we de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google gebruikt zelf cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatiedoeleinden.

Het gebruik van Google Conversion Tracking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 par. 1 lit. a GDPR en § 25 par. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/PRIVACY?HL=EN.

FACEBOOK BEELD

Deze website gebruikt de bezoekersactiepixel van Facebook om conversies te meten. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Hierdoor kan het gedrag van websitebezoekers worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de aanbieder door op een Facebook-advertentie te klikken. Hierdoor kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem; wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met de FACEBOOK DATA USE DIRECTIVE. Hierdoor kan Facebook advertenties op Facebook-pagina's en buiten Facebook plaatsen. Dit gebruik van de gegevens kan niet worden beïnvloed door ons als exploitant van de site.

Facebook Pixel wordt gebruikt op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LEGAL/EU_DATA_TRANSFER_ADDENDUM en HTTPS://DE-DE.FACEBOOK.COM/HELP/566994660333381.

Voor zover persoonsgegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en worden doorgegeven aan Facebook, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 GDPR). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook. De verwerking door Facebook na het doorsturen maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die gezamenlijk op ons rusten, zijn vastgelegd in een overeenkomst over gezamenlijke verwerking. De tekst van de overeenkomst kunt u vinden op HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LEGAL/CONTROLLER_ADDENDUM. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de gegevensbeschermingsinformatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de veilige implementatie van de tool op onze website in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u uw rechten tegenover ons laat gelden, zijn wij verplicht om deze aan Facebook door te geven.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Facebook: HTTPS://DE-DE.FACEBOOK.COM/ABOUT/PRIVACY/.

Je kunt de remarketingfunctie "Custom Audiences" ook uitschakelen in de instellingen voor advertenties onder HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ADS/PREFERENCES/?ENTRY_PRODUCT=AD_SETTINGS_SCREEN. Hiervoor moet je zijn aangemeld bij Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u de op gebruik gebaseerde reclame van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: HTTP://WWW.YOURONLINECHOICES.COM/NL/PREFERENCE-MANAGEMENT/.

LINKEDIN INZICHT TAG

Deze website maakt gebruik van de LinkedIn Insight tag. De aanbieder van deze dienst is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Gegevensverwerking door LinkedIn Insight Tag

Met behulp van de LinkedIn Insight Tag ontvangen we informatie over de bezoekers van onze website. Als een websitebezoeker geregistreerd is bij LinkedIn, kunnen we onder andere de belangrijkste professionele gegevens (bijv. carrièreniveau, bedrijfsgrootte, land, locatie, branche en functietitel) van onze websitebezoekers analyseren en zo onze site beter afstemmen op de respectievelijke doelgroepen. We kunnen LinkedIn Insight Tags ook gebruiken om te meten of bezoekers van onze websites een aankoop doen of een andere actie ondernemen (conversiemeting). Conversiemeting kan ook worden uitgevoerd op verschillende apparaten (bijv. van pc naar tablet). LinkedIn Insight Tag biedt ook een retargetingfunctie die we kunnen gebruiken om gerichte reclame weer te geven aan bezoekers van onze website buiten de website, waarbij volgens LinkedIn geen identificatie van de adressaat plaatsvindt.

LinkedIn zelf verzamelt ook logbestanden (URL, referrer URL, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen en tijdstip van toegang). De IP-adressen worden ingekort of (als ze gebruikt worden om LinkedIn-leden op verschillende apparaten te bereiken) gehasht (gepseudonimiseerd). De directe identifiers van LinkedIn leden worden door LinkedIn na zeven dagen verwijderd. De resterende gepseudonimiseerde gegevens worden vervolgens binnen 180 dagen verwijderd.

De gegevens die door LinkedIn verzameld worden, kunnen door ons als websitebeheerder niet aan specifieke personen toegewezen worden. LinkedIn zal de verzamelde persoonsgegevens van websitebezoekers opslaan op zijn servers in de VS en ze gebruiken voor zijn eigen reclamedoeleinden. Meer informatie kan gevonden worden in het privacybeleid van LinkedIn op HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/LEGAL/PRIVACY-POLICY#CHOICES-OBLIG.

Wettelijke basis

Het gebruik van LinkedIn Insight is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/LEGAL/L/DPA en HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/LEGAL/L/EU-SCCS.

Bezwaar tegen het gebruik van LinkedIn Insight Tag

Bezwaar maken tegen de analyse van gebruikersgedrag en gerichte reclame door LinkedIn onder de volgende link: HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/PSETTINGS/GUEST-CONTROLS/RETARGETING-OPT-OUT.

Bovendien kunnen leden van LinkedIn het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor advertentiedoeleinden regelen in de accountinstellingen. Om te voorkomen dat LinkedIn op onze website verzamelde gegevens aan uw LinkedIn account koppelt, moet u uitloggen uit uw LinkedIn account voordat u onze website bezoekt.

PINTEREST DAG

We hebben Pinterest-tags geïntegreerd op deze website. De aanbieder is Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland.

Pinterest Tag wordt gebruikt om bepaalde acties vast te leggen die u op onze website uitvoert. De gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt om u op interesses gebaseerde reclame te tonen op onze website of op een andere pagina van het Pinterest Tag reclamenetwerk.

Hiervoor registreert de Pinterest tag onder andere een tag ID, je locatie en de referrer URL. Bovendien kunnen campagnespecifieke gegevens zoals orderwaarde, orderaantal, ordernummer, categorie van gekochte items en videoweergaven worden vastgelegd.

Pinterest Tag maakt gebruik van technologieën die pagina-overschrijdende herkenning van de gebruiker mogelijk maken om gebruikersgedrag te analyseren (bijvoorbeeld cookies of apparaatfingerprinting).

De Pinterest tag wordt gebruikt op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij zo effectief mogelijke marketingmaatregelen. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Pinterest is een wereldwijd bedrijf, wat betekent dat gegevens ook kunnen worden overgedragen naar de VS. Volgens Pinterest is deze gegevensoverdracht gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Je vindt de details hier: HTTPS://POLICY.PINTEREST.COM/NL/PRIVACY-POLICY.

Je kunt hier meer informatie vinden over Pinterest tag: HTTPS://HELP.PINTEREST.COM/NL/BUSINESS/ARTICLE/TRACK-CONVERSIONS-WITH-PINTEREST-TAG.

Orderverwerking

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wet op de gegevensbescherming en dat garandeert dat de provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

7. NIEUWSBRIEF

NIEUWSBRIEFGEGEVENS

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen die op de website wordt aangeboden, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Er worden geen verdere gegevens verzameld, of alleen op vrijwillige basis. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.

De gegevens die zijn ingevoerd in het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de "unsubscribe" link in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die u ons verstrekt om u aan te melden voor de nieuwsbrief worden door ons of de nieuwsbriefdienstverlener opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief of nadat het doel niet langer van toepassing is. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken e-mailadressen uit onze distributielijst voor nieuwsbrieven te verwijderen of te blokkeren in het kader van ons legitieme belang in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Gegevens die door ons zijn opgeslagen voor andere doeleinden blijven hierdoor onaangetast.

Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of de aanbieder van de nieuwsbriefdienst worden opgeslagen in een zwarte lijst als dit nodig is om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f GDPR). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons legitieme belang.

8. PLUGINS EN TOOLS

YOUTUBE MET UITGEBREIDE GEGEVENSBESCHERMING

Op deze website staan video's van YouTube. De beheerder van de pagina's is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De overdracht van gegevens naar YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. YouTube maakt bijvoorbeeld een verbinding met het DoubleClick-netwerk van Google, ongeacht of je een video bekijkt.

Zodra je een YouTube-video start op deze website, wordt er een verbinding gemaakt met de YouTube-servers. Hierdoor weet de YouTube-server welke van onze pagina's je hebt bezocht. Als je bent ingelogd in je YouTube-account, geef je YouTube de mogelijkheid om je surfgedrag direct toe te wijzen aan je persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube-account.

Bovendien kan YouTube verschillende cookies opslaan op je eindapparaat nadat je een video hebt gestart of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. vingerafdrukken van apparaten). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken bij te houden, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en fraudepogingen te voorkomen.

Na het starten van een YouTube-video kunnen verdere gegevensverwerkingen worden uitgevoerd waarop wij geen invloed hebben.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube is te vinden in hun privacybeleid op HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/PRIVACY?HL=NL.

VIMEO ZONDER TRACKING (DO-NOT-TRACK)

Deze website maakt gebruik van plugins van het videoportaal Vimeo. De provider is Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

Wanneer je een van onze pagina's met Vimeo-video's bezoekt, wordt er een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. Hierdoor weet de Vimeo-server welke van onze pagina's u hebt bezocht. Vimeo verkrijgt ook je IP-adres. We hebben Vimeo echter zo geconfigureerd dat Vimeo je gebruikersactiviteiten niet bijhoudt en geen cookies plaatst.

Het gebruik van Vimeo is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie en, volgens Vimeo, op "legitieme zakelijke belangen". De details vind je hier: HTTPS://VIMEO.COM/PRIVACY.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Vimeo op HTTPS://VIMEO.COM/PRIVACY.

GOOGLE WEB FONTS (LOKALE HOSTING)

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts van Google voor de gestandaardiseerde weergave van lettertypen. De Google-lettertypen worden lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met Google-servers.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op HTTPS://DEVELOPERS.GOOGLE.COM/FONTS/FAQ en in het privacybeleid van Google: HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/PRIVACY?HL=EN.

GOOGLE KAARTEN

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het nodig om je IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De provider van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Als Google Maps is geactiveerd, kan Google Google Web Fonts gebruiken om de weergave van lettertypen te standaardiseren. Wanneer u Google Maps oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in de cache van uw browser om teksten en fonts correct weer te geven.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de plaatsen die we op de website hebben aangegeven gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: HTTPS://PRIVACY.GOOGLE. COM/BUSINESSES/GDPRCONTROLLERTERMS/ en HTTPS://PRIVACY.GOOGLE.COM/BUSINESSES/GDPRCONTROLLERTERMS/SCCS/.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/PRIVACY?HL=EN.

GOOGLE RECAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op deze website. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of gegevens op deze website (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma zijn ingevoerd. Voor dit doel analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website binnenkomt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Bezoekers van de website worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van art. 6 lid 1 letter f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn website tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en SPAM. Als er een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 letter a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Raadpleeg voor meer informatie over Google reCAPTCHA het Privacybeleid van Google en de Gebruiksvoorwaarden van Google op de volgende koppelingen: HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/PRIVACY?HL=EN en HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/TERMS?HL=EN.

SOUNDCLOUD

Plugins van het sociale netwerk SoundCloud (SoundCloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, Verenigd Koninkrijk) kunnen op deze website worden geïntegreerd. U kunt de plugins van SoundCloud herkennen aan het SoundCloud-logo op de betreffende pagina's.

Wanneer u deze website bezoekt, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de SoundCloud-server zodra de plugin is geactiveerd. SoundCloud ontvangt dan de informatie dat u deze website met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de knop "Vind ik leuk" of "Delen" klikt terwijl u bent aangemeld bij uw SoundCloud-gebruikersaccount, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan en/of delen met uw SoundCloud-profiel. Hierdoor kan SoundCloud uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik daarvan door SoundCloud.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het maximaliseren van de zichtbaarheid in sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Het Verenigd Koninkrijk wordt beschouwd als een veilig derde land onder de gegevensbeschermingswetgeving. Dit betekent dat het Verenigd Koninkrijk een niveau van gegevensbescherming heeft dat overeenkomt met het niveau van gegevensbescherming in de Europese Unie.

Meer informatie hierover kunt u vinden in het privacybeleid van SoundCloud op HTTPS://SOUNDCLOUD.COM/PAGES/PRIVACY.

Als u niet wilt dat SoundCloud uw bezoek aan deze website koppelt aan uw SoundCloud-gebruikersaccount, log dan uit bij uw SoundCloud-gebruikersaccount voordat u inhoud van de SoundCloud-plugin activeert.

ZAPIER

We hebben Zapier geïntegreerd op deze website. De provider is Zapier Inc, Market St. #62411, San Francisco, CA 94104-5401, VS (hierna Zapier genoemd).

Met Zapier kunnen we verschillende functionaliteiten, databases en tools aan onze website koppelen en met elkaar synchroniseren. Op deze manier is het bijvoorbeeld mogelijk om content die we op onze website publiceren automatisch weer te geven op onze social media-kanalen of om content uit marketing- en analysetools te exporteren. Afhankelijk van de functionaliteit kan Zapier ook verschillende persoonsgegevens verzamelen.

Zapier wordt gebruikt op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo effectief mogelijke integratie van de gebruikte tools. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. U vindt de details hier: HTTPS://ZAPIER.COM/TOS.

Orderverwerking

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wet op de gegevensbescherming en dat garandeert dat de provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

9. LEVERANCIERS VAN E-COMMERCE EN BETALINGEN

VERWERKING VAN GEGEVENS (KLANT- EN CONTRACTGEGEVENS)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de juridische relatie (inventarisatiegegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6 lid 1 lit. b GDPR, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om het gebruik van de dienst mogelijk te maken of in rekening te brengen aan de gebruiker.

De verzamelde klantgegevens worden gewist na afronding van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

GEGEVENSOVERDRACHT BIJ HET AFSLUITEN VAN EEN CONTRACT VOOR DIENSTEN EN DIGITALE INHOUD

We geven persoonlijke gegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is in het kader van contractverwerking, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling die verantwoordelijk is voor het verwerken van betalingen.

Verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of vindt alleen plaats als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor de overdracht. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

BETALINGSDIENSTEN

We integreren betaaldiensten van externe bedrijven op onze website. Wanneer u een aankoop bij ons doet, worden uw betalingsgegevens (bijv. naam, betalingsbedrag, rekeninggegevens, creditcardnummer) verwerkt door de betalingsdienstaanbieder ten behoeve van de betalingsverwerking. Op deze transacties zijn de respectieve contractuele en gegevensbeschermingsbepalingen van de respectieve aanbieders van toepassing. De betalingsdienstaanbieders worden gebruikt op basis van art. 6 par. 1 lit. b GDPR (contractverwerking) en in het belang van een soepel, gemakkelijk en veilig betalingsproces (art. 6 par. 1 lit. f GDPR). Voor zover uw toestemming wordt gevraagd voor bepaalde handelingen, is Art. 6 para. 1 lit. a GDPR de wettelijke basis voor gegevensverwerking; toestemming kan op elk moment voor de toekomst worden ingetrokken.

We gebruiken de volgende betalingsdiensten / betalingsdienstaanbieders op deze website:

PayPal

De aanbieder van deze betaalservice is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna te noemen "PayPal").

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: HTTPS://WWW.PAYPAL.COM/NL/WEBAPPS/MPP/UA/POCPSA-FULL.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van PayPal: HTTPS://WWW.PAYPAL.COM/DE/WEBAPPS/MPP/UA/PRIVACY-FULL.

ELOPAGE

Op deze website bieden we digitale goederen en diensten te koop aan. We gebruiken elopage om deze producten op onze website te verkopen. De aanbieder is elopage GmbH, Kurfürstendamm 208, 10719 Berlijn, Duitsland (hierna te noemen elopage).

Als u op een van onze producten klikt, wordt u doorgestuurd naar onze verkooppagina op elopage. Het contract wordt dan via elopage verwerkt. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van elopage op HTTPS://ELOPAGE.COM/PRIVACY?LOCALE=NL.

Het gebruik van elopage is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f GDPR. We hebben een legitiem belang bij het gebruik van een snelle en professionele verkooppagina om onze producten te verkopen. Als er een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Orderverwerking

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wet op de gegevensbescherming en dat garandeert dat de provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

10. AUDIO- EN VIDEOCONFERENTIES

Gegevensverwerking

We gebruiken onder andere online vergaderhulpmiddelen om met onze klanten te communiceren. De afzonderlijke tools die we gebruiken, staan hieronder vermeld. Als u met ons communiceert door middel van video- of audioconferentie via het internet, worden uw persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt door ons en de aanbieder van het desbetreffende conferentieprogramma.

De conferentietools verzamelen alle gegevens die u verstrekt/invoert om de tools te gebruiken (e-mailadres en/of telefoonnummer). De conferentietools verwerken ook de duur van de conferentie, het begin en het einde (tijdstip) van deelname aan de conferentie, het aantal deelnemers en andere "contextuele informatie" in verband met het communicatieproces (metadata).

Bovendien verwerkt de aanbieder van de tool alle technische gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van online communicatie. Hieronder vallen met name IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-ID's, apparaattype, type en versie van het besturingssysteem, clientversie, cameratype, microfoon of luidspreker en het type verbinding.

Als inhoud wordt uitgewisseld, geüpload of op een andere manier wordt verstrekt binnen de tool, wordt deze ook opgeslagen op de servers van de aanbieder van de tool. Dergelijke inhoud omvat met name cloudopnames, chat-/onmiddellijke berichten, voicemails, geüploade foto's en video's, bestanden, whiteboards en andere informatie die wordt gedeeld tijdens het gebruik van de service.

Houd er rekening mee dat we geen volledige controle hebben over de gegevensverwerking van de gebruikte tools. Onze opties worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder. Meer informatie over gegevensverwerking door de conferentietools is te vinden in de verklaringen over gegevensbescherming van de gebruikte tools, die we onder deze tekst hebben vermeld.

Doel en rechtsgrondslag

De conferentietools worden gebruikt om te communiceren met potentiële of bestaande contractuele partners of om bepaalde diensten aan onze klanten aan te bieden (Art. 6 para. 1 lit. b GDPR). Bovendien dient het gebruik van de tools de algemene vereenvoudiging en versnelling van de communicatie met ons of ons bedrijf (legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR). Als toestemming is gevraagd, worden de tools in kwestie gebruikt op basis van deze toestemming; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken met effect voor de toekomst.

Opslagduur

De gegevens die rechtstreeks door ons worden verzameld via de video- en vergadertools worden uit onze systemen verwijderd zodra u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de opslagperiode van uw gegevens, die door de beheerders van de conferentieprogramma's voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de beheerders van de conferentieprogramma's.

Gebruikte conferentiehulpmiddelen

We gebruiken de volgende conferentiehulpmiddelen:

ZOOM

We gebruiken Zoom. De aanbieder van deze dienst is Zoom Communications Inc, San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA. Meer informatie over de verwerking van gegevens is te vinden in het privacybeleid van Zoom: HTTPS://ZOOM.US/DE-DE/PRIVACY.HTML.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. U vindt de details hier: HTTPS://ZOOM.US/NL/PRIVACY.HTML.

Orderverwerking

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wet op de gegevensbescherming en dat garandeert dat de provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

MICROSOFT TEAMS

We gebruiken Microsoft Teams. De provider is Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. Details over gegevensverwerking zijn te vinden in het privacybeleid van Microsoft Teams: HTTPS://PRIVACY.MICROSOFT.COM/DE-DE/PRIVACYSTATEMENT.

Orderverwerking

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wet op de gegevensbescherming en dat garandeert dat de provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

GOOGLE ONTMOETING

Wij gebruiken Google Meet. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Details over gegevensverwerking zijn te vinden in het privacybeleid van Google: HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/PRIVACY?HL=EN.

Orderverwerking

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wet op de gegevensbescherming en dat garandeert dat de provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

11. EIGEN DIENSTEN

BEHANDELING VAN GEGEVENS VAN AANVRAGERS

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijv. per e-mail, post of online sollicitatieformulier). Hierna informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonlijke gegevens die worden verzameld in het kader van de sollicitatieprocedure. Wij verzekeren u dat uw gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Reikwijdte en doel van gegevensverzameling

Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw bijbehorende persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen tijdens sollicitatiegesprekken, etc.) voor zover dit nodig is om een beslissing te nemen over het aangaan van een arbeidsrelatie. De rechtsgrondslag hiervoor is § 26 BDSG naar Duits recht (initiatie van een arbeidsrelatie), Art. 6 para. 1 lit. b GDPR (algemene initiatie van een contract) en - als je toestemming hebt gegeven - Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Uw persoonlijke gegevens worden binnen ons bedrijf alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.

Als de sollicitatie succesvol is, worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen in onze gegevensverwerkingssystemen op basis van § 26 BDSG en Art. 6 para. 1 lit. b GDPR ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsrelatie.

Bewaartermijn gegevens

Als we je geen baan kunnen aanbieden, je een baan afwijst of je sollicitatie intrekt, behouden we ons het recht voor om de door jou verstrekte gegevens te bewaren op basis van onze legitieme belangen (art. 6 lid 1 lit. f GDPR) tot 6 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie). Daarna worden de gegevens gewist en de fysieke sollicitatiedocumenten vernietigd. Het bewaren dient met name als bewijs in het geval van een juridisch geschil. Als duidelijk is dat de gegevens na afloop van de periode van 6 maanden nog nodig zijn (bijv. vanwege een dreigend of hangend rechtsgeschil), worden de gegevens pas gewist als het doel voor verdere opslag niet meer van toepassing is.

Langere opslag kan ook plaatsvinden als u toestemming hebt gegeven (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) of als wettelijke bewaarplicht verwijdering verhindert.

ONEDRIVE

We hebben OneDrive geïntegreerd op deze website. De provider is Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS (hierna "OneDrive" genoemd).

Met OneDrive kunnen we een uploadgebied op onze website plaatsen waar je inhoud kunt uploaden. Wanneer u inhoud uploadt, wordt deze opgeslagen op de servers van OneDrive. Wanneer je onze website bezoekt, wordt er ook een verbinding met OneDrive tot stand gebracht zodat OneDrive kan herkennen dat je onze website hebt bezocht.

Het gebruik van OneDrive is gebaseerd op art. 6 lid 1 letter f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een betrouwbaar uploadgebied op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Orderverwerking

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wet op de gegevensbescherming en dat garandeert dat de provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

GOOGLE RIJDEN

We hebben Google Drive geïntegreerd op deze website. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Drive kunnen we een uploadgebied op onze website plaatsen waar je inhoud kunt uploaden. Wanneer je inhoud uploadt, wordt deze opgeslagen op de servers van Google Drive. Wanneer je onze website bezoekt, wordt er ook een verbinding met Google Drive tot stand gebracht, zodat Google Drive kan herkennen dat je onze website hebt bezocht.

Het gebruik van Google Drive is gebaseerd op art. 6 lid 1 letter f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een betrouwbaar uploadgebied op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Orderverwerking

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wet op de gegevensbescherming en dat garandeert dat de provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Specht GmbH: Uw SEO & SEA specialisten

Regel nu je gratis strategiegesprek